TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Thực hiện Văn bản số 501/PGDĐT-CM ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.

Nhà trường đã tổ chức treo băng rôn tuyên truyền về hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề: “Đọc và học tập suốt đời theo gương Bác Hồ vĩ đại”.Ngay trong buổi lễ phát động Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời  ngày 01/10/2019. Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức cho học sinh buổi khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời