HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Qua các hoạt động ở trên giúp các em biết làm một số công việc đơn giản để giữ lớp học sạch, đẹp như: Quét lớp, quét sân, tưới và chăm sóc cây xanh của lớp. Qua đó các em biết được thế nào là lớp học sạch, đẹp và có ý thức giữ gìn lớp học đồng thời cũng giáo dục các em yêu trường lớp nhiều hơn.

Giờ ngoại khóa sẽ giúp các em được tham gia các hoạt động tập thể nhiều hơn, đồng thời cũng rèn tính mạnh dạn trong giao tiếp, có tính tự tin, tự trọng hơn. Qua đó cũng giáo dục các em biết chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau khi tham gia các hoạt động.